Visie

Mijn/onze visie is allereerst gebaseerd op het Een zijn/Oneness van GOD/YHVH de Vader en Jezus Christus de Zoon en Hun Koninkrijk der hemelen. Verder is zij gefundeerd op de zendingsopdracht die Jezus Christus Zelf gaf aan Zijn elf discipelen na Zijn opwekking uit de dood [Marcus 16:6], toen HIJ hen de opdracht gaf om de gehele wereld in te gaan en het Evangelie van het Koninkrijk van GOD/Koninkrijk der gerechtigheid te verkondigen aan de ganse schepping [Marcus 6:15]. Hiertoe zijn wij geroepen en ook toegerust: “Want ZIJN maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die GOD/YHVH tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” [Efeziërs 2:10].

Wij zijn dus navolgers/discipelen van hetgeen Jezus Christus deed tijdens Zijn bediening op Aarde, namelijk door rond te gaan weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd zijn, want GOD/YHVH is met ons [ naar Handelingen 10:38]. Hierbij is het de Heilige Geest Die ons naar Zijn beschikking leidt, om zo het Koninkrijk van GOD op Aarde te bouwen. Dit alles is GODS/YHVHS werk waarin HIJ op ZIJN wijze voorziet door de noden te leggen op de harten van hen die HIJ verkiest. Dit geschiedt volgens GODS principe/wijze: “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, HIJ/GOD leidt het overal heen, waar het HEM behaagt” [Spreuken 21:1]. Ik heb dit principe geleerd door de Geest van GOD en de getuigenissen van grote Godsmannen zoals Rees Howells, George Muller, Hudson Taylor e.a. die in vorige eeuwen in ditzelfde spoor gewandeld en gehandeld hebben. Zij hebben zonder enige vorm van eigen bezit volkomen vertrouwd dat Hij die hen had geroepen dit werk te beginnen het Zelf zou onderhouden en voleindigen. Zij hebben nooit om geld of goederen gebedeld, maar vertrouwden volkomen om ALLES in gebed voor GODS troon neer te leggen.

In dit spoor willen wij dan ook wandelen en handelen, GOD zal duidelijk aan de wereld laten zien wat Hij vermag door dit geloofswerk in gehoorzaamheid aan ZIJN wil.